Slavische talen en culturen - Pools


regulamin konkursu


na tłumaczenie literatury polskiej w Holandii
pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Królestwie NiderlandówAmbasada Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów oraz Sekcja Polska w Katedrze Języków i Kultur Słowiańskich UvA przy współpracy Sekcji Polskiej Levende Talen ogłaszają konkurs na tłumaczenie Bajek Aleksandra Fredry.

1. Przedmiotem tłumaczenia jest 5 wybranych bajek Aleksandra Fredry zamieszczonych w zbiorze Bajki na platformie Wolne Lektury.

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany z wyjątkiem organizatorów konkursu
i członków jury.

3. Termin złożenia prac upływa 10 września 2023 r. włącznie.

4. Prace należy przesłać w formie elektronicznej mailem na adres: e.d.niemczuk-weiss@uva.nl

5. Mail powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres pocztowy tłumacza. W tytule wiadomości mailowej należy umieścić: Konkurs AMBASADORA RP.

6. Tekst przekładu należy dołączyć do maila w formie załącznika.

7. Tekst przekładu powinien zostać zapisany w formacie MS Word (format pliku: docx. lub doc., czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) i z zachowaniem układu tekstu oryginału.

8. Załącznik z tekstem przekładu nie może zawierać żadnych danych identyfikujących tłumacza.

9. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.

10. Sekretarz jury prześle każdemu zgłaszającemu się potwierdzenie złożenia tłumaczenia drogą mailową.

11. Zakodowane przez sekretarza prace będą traktowane poufnie i przesłane tylko jury oceniającemu.

12. Tekst do przekładu jest dołączony w formacie PDF do dokumentów: Ogłoszenie Konkursu oraz Regulamin lub do pobrania na stronie Wolne Lektury: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fredro-bajki/

13. Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać jury, w którego skład wchodzą specjaliści w dziedzinie literatury polskiej i przekładu literackiego:

Przewodniczący:

dr hab. Arent van Nieukerken – polonista, literaturoznawca, Członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk - UvA

Członkowie:       prof. dr Kris van Heuckelom – slawista, literaturoznawca - KU Leuven

dr Eric Metz – slawista, literaturoznawca – UvA

Karol Lesman – tłumacz literatury polskiej, laureat wielu nagród, m.in. Martinus Nijhoff Vertaalprijs, Transatlantyk – absolwent UvA

Charlotte Pothuizen – tłumaczka literatury polskiej, laureatka nagrody Aleidy Schot (Aleida Schotprijs) - absolwentka UvA

Sekretarz:             Elżbieta Niemczuk-Weiss – wykładowca języka polskiego -UvA, przewodnicząca Sekcji Polskiej Levende Talen

14. Decyzje jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

15. Jury wyłoni 3 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Ambasadę RP w Hadze za:
I miejsce - 1000 euro      II  miejsce - 500 euro        III miejsce - 300 euro

16. Zwycięskie tłumaczenie zostanie opublikowane na stronie ambasady, w piśmie Tijdschrift voor Slavische Literatuur i w Biuletynie PNKV oraz na stronie Studiów rosyjskich i słowiańskich UvA.

17. Ogłoszenie nazwisk laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie listopada br. w siedzibie Ambasady RP w Hadze. Dokładna data tego wydarzenia zostanie podana do wiadomości do końca września.

18. O szczegółach zwycięzcy konkursu będą informowani mailowo.

19. Nazwiska laureatów oraz raport jury zostaną opublikowane na stronach internetowych Ambasady RP w Hadze oraz slawistyki UvA.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagród.

21.Zgłoszenie tekstu przekładu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków i regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów (Katedry Studiów Rosyjskich i Słowiańskich UvA oraz Ambasady RP w Hadze) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach promocyjnych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych organizatorów oraz pisma Tijdschrift voor Slavische Literatuurbez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany tekst jest jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora wyżej wymienionego konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy, którzy nie życzą sobie dalszych kontaktów z organizatorami po zakończeniu konkursu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu pod adresem e.d.niemczuk-weiss@uva.nl. Ich dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych.

Patroni medialni: