Russische en Slavische Studies


Regulamin konkursu


na tłumaczenie prozy polskiej w Holandii pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów Marcina CzepelakaAmbasada Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów oraz Sekcja Polska w Katedrze Studiów Rosyjskich i Słowiańskich UvA przy współpracy Sekcji Polskiej Levende Talen ogłaszają konkurs na tłumaczenie Bajki o królu Murdasie Stanisława Lema na język niderlandzki.

1. Przedmiotem tłumaczenia jest wyżej wymieniony tekst Stanisława Lema.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany z wyjątkiem organizatorów konkursu i członków jury.
3. Termin złożenia prac upływa 12 września 2021 r. włącznie.
4. Prace należy przesłać w formie elektronicznej mailem na adres: e.d.niemczuk-weiss@uva.nl
5. Mail powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres pocztowy tłumacza. W tytule wiadomości mailowej należy umieścić: Konkurs AMBASADORA RP.
6. Tekst przekładu należy dołączyć do maila w formie załącznika.
7. Tekst przekładu powinien zostać zapisany w formacie MS Word (format pliku: docx. lub doc., czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) i z zachowaniem układu tekstu oryginału.
8. Załącznik z tekstem przekładu nie może zawierać żadnych danych identyfikujących tłumacza.
9. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.
10. Sekretarz jury prześle każdemu zgłaszającemu się potwierdzenie złożenia tłumaczenia drogą mailową.
11. Zakodowane przez sekretarza prace będą traktowane poufnie i przesłane tylko jury oceniającemu.
12. Tekst do przekładu jest do pobrania na stronie Ambasady w formie dokumentu Word. Aby pobrać tekst, proszę kliknąć w link

Copyright© Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Tekst bajki jest udostępniony wyłącznie w celu udziału w tym konkursie translatorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody Wydawnictwa Literackiego zabronione.

13. Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać jury, w którego skład wchodzą specjaliści w dziedzinie literatury polskiej i przekładu literackiego:

Przewodniczący:
prof. dr Kris van Heuckelom – slawista, literaturoznawca - KU Leuven

Członkowie:
dr Eric Metz – slawista, literaturoznawca - UvA
dr René Genis – slawista, językoznawca - UvA
Charlotte Pothuizen – tłumaczka literatury polskiej, absolwentka UvA
Sekretarz: Elżbieta Niemczuk-Weiss – wykładowca języka polskiego -UvA, przewodnicząca Sekcji Polskiej Levende Talen

14. Decyzje jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

15. Jury wyłoni 3 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Ambasadę RP w Hadze za:
I miejsce - 1000 euro
II miejsce - 500 euro
III miejsce - 300 euro

16. Zwycięskie tłumaczenie zostanie opublikowane na stronie ambasady, w piśmie Tijdschrift voor Slavische Literatuur oraz na stronie Studiów rosyjskich i słowiańskich UvA.

17. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, ogłoszenie nazwisk laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie listopada br. w siedzibie Ambasady RP w Hadze. Scenariusz mniej optymistyczny przewiduje ogłoszenie wyników w minimalnym gronie lub w formie on-line.
Dokładna data tego wydarzenia zostanie podana do wiadomości do końca października.

18. O szczegółach zwycięzcy konkursu będą informowani mailowo.

19. Nazwiska laureatów oraz raport jury zostaną opublikowane na stronach internetowych Ambasady RP w Hadze oraz slawistyki UvA.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagród.

21. Zgłoszenie tekstu przekładu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków i regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów (Katedry Studiów Rosyjskich i Słowiańskich UvA oraz Ambasady RP w Hadze) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach promocyjnych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych organizatorów oraz pisma Tijdschrift voor Slavische Literatuur bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany tekst jest jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora wyżej wymienionego konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnicy, którzy nie życzą sobie dalszych kontaktów z organizatorami po zakończeniu konkursu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu pod adresem e.d.niemczuk-weiss@uva.nl. Ich dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych.

Patroni medialni: