Russische en Slavische Studies


Regulamin konkursu


na tłumaczenie prozy polskiej w Holandii z okazji akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów Marcina Czepelaka

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Holandii oraz Sekcja Polska w Katedrze Studiów Rosyjskich i Słowiańskich UvA ogłaszają konkurs na tłumaczenie noweli Henryka Sienkiewicza Sachem na język niderlandzki.

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany z wyjątkiem organizatorów konkursu i członków jury.
2. Termin złożenia prac upływa 13 października 2019 r. włącznie.
3. Prace należy przesłać w formie elektronicznej mailem na adres: e.d.niemczuk-weiss@uva.nl
4. Mail powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres pocztowy tłumacza. W tytule wiadomości mailowej należy umieścić : Konkurs AMBASADORA RP.
5. Tekst przekładu należy dołączyć do maila w formie załącznika.
6. Tekst przekładu powinien być w formacie MS Word (format pliku: docx. lub .doc., czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).
7. Załącznik z tekstem przekładu nie może zawierać żadnych danych identyfikujących tłumacza.
8. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.
9. Sekretarz jury prześle każdemu zgłaszającemu się drogą mailową potwierdzenie złożenia tłumaczenia.
10. Zakodowane przez sekretarza prace będą traktowane poufnie i przesłane tylko jury oceniającemu.
11. Tekst do przekładu jest dołączony do regulaminu w formie dokumentu Word. Zamieszczone pod tekstem noweli przypisy należy też przetłumaczyć.
12. Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać jury, w którego skład wchodzą specjaliści w dziedzinie literatury polskiej i przekładu literackiego:
dr hab. Arent van Nieukerken – UvA , przewodniczący
prof. dr Kris van Heuckelom – KU Leuven
dr Eric Metz – UvA
dr.René Genis – UvA
Elżbieta Niemczuk-Weiss – UvA, Levende Talen, sekretarz jury

13. Decyzje jury są ostateczne.
14. Jury wyłoni 3 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Ambasadę RP za:
I miejsce 500 euro
II miejsce 300 euro
III miejsce 200 euro
15. Zwycięskie tłumaczenie zostanie opublikowane w piśmie Tijdschrift voor Slavische Literatuur, na stronie Studiów rosyjskich i słowiańskich UvA oraz w Biuletynie PNKV.
16. Ogłoszenie nazwisk laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 listopada br. w Hadze, podczas uroczystego wieczoru z okazji dorocznej akcji Narodowe Czytanie.
17. O szczegółach zwycięzcy konkursu będą informowani mailowo.
18. Nazwiska laureatów oraz raport jury zostaną opublikowane na stronie internetowej Ambasady RP w Hadze, UvA oraz PNKV.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagród.
20. Zgłoszenie tekstu przekładu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków i regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów, oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów (Katedry Studiów Rosyjskich i Słowiańskich UvA oraz Ambasady RP w Hadze) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach promocyjnych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych organizatorów oraz pisma Tijdschrift voor Slavische Literatuur i Biuletyn PNKV bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany tekst jest jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora wyżej wymienionego konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Uczestnicy, którzy nie życzą sobie dalszych kontaktów z organizatorami po zakończeniu konkursu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu pod adresem e.d.niemczuk-weiss@uva.nl. Ich dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych.


Patroni medialni: